Værdikavalkade – ORDENTLIGHED

Home  »  Alle  »  Værdikavalkade – ORDENTLIGHED
jun 11, 2020 1 Comment ›› Tage Rasmussen

Ordentlighed er det andet element i Fjordlandslistens værdigrundlag FORNUFT. Vores værdigrundlag er det fundament, som alle beslutninger skal tage udgangspunkt i.

Ordentlighed er for os en gennemgående værdi I alle henseender. Vi vil bidrage med åbenhed, ærlighed og gennemsigtighed, når der drøftes politiske sager og træffes beslutninger. I al kommunikation holdes en god tone, og modparten tiltales og behandles respektfuldt trods uenighed. Vi vil forholde os undersøgende og lyttende, så der kan gives ordentlige svar og træffes inkluderende beslutninger. Der tales ”til” og ikke ”om” personer.

Hvorfor er dette væsentligt?

Alting starter for os med spørgsmålet om, hvad man vil for kommunen og borgerne. Som vi skrev under ”Fakta” er det helt afgørende, at de relevante informationer og fakta er tilgængelige for borgerne – også aspekter eller afledte konsekvenser, som peger i en anden retning end den politisk ønskede retning. Kun derved kan der træffes beslutning på et oplyst grundlag.

Det forudsætter en fagligt stærkt funderet forvaltning, som får rum og mulighed for at bringe solide faglige oplæg i spil. En forvaltning, som kan tænke ”rundt om” et politisk ønske, og som er i stand til at belyse sagen ud fra flere relevante bundlinjer. Og det forudsætter god faglig koordinering i forvaltningen, så de faglige svar kommer vejen rundt i de konkrete sager. For at det kan ske, skal der være en politisk ledelse, som forstår og anerkender sin politiske rolle med armslængde til administrationen.

Det betyder, at rollefordelingen skal være krystalklar: forvaltningen står på lovgivning, viden og faglighed og er ikke politisk håndlanger til et flertal. Politikerne står på politiske værdier, visioner og handling – med respekt for borgerne, naturen, historien og de aktuelle udfordringer som uomgængeligt politisk afsæt.

At forholde sig reelt til andre synspunkter – også synspunkter som strider imod egne – er ingen let sag. Ikke desto mindre er det en bunden opgave. Særligt for politikere. Man kan ikke med henvisning til et flertal bare tromle beslutninger igennem uden at forholde sig til andres meninger. Det er en kynisk, magtfuldkommen og meget, meget farlig vej, som der desværre findes uhyggelige eksempler på både historisk og i vores samtid. Vi i Fjordlandslisten er ikke et sekund i tvivl om, at det skal man reagere på – som menneske, borger og demokrat.

“Walk the Talk” betyder, at man gør det, man siger. Det nytter ikke at sige, som vi hører det gentaget af flere fra det nuværende byrådsflertal, at man ikke forstår kritik, og at man er åben, inddragende og lyttende, når det ikke er det, der sker.

Der skal ikke kunne stilles spørgsmålstegn ved habiliteten. Der bør ikke træffes beslutninger, hvor der kan være begrundet mistanke omkring positiv særbehandling/kammerateri/korruption. Det ødelægger selvsagt tilliden og skaber politikerlede.

Det er nødvendigt, at få oprettet den tabte forbindelse mellem kommunens borgere og store dele af Frederikssund Byråd. Det starter med oplevelsen af at blive taget alvorligt og at blive lyttet til. I indeværende byråds periode har vi set begrebet ”orientering” introduceret i stedet for ”høring”. Det understreger en oplevelse blandt mange borgere af, at man reelt laver orienteringer og høringer med det ene formål at kunne sige, at loven er fulgt. Men det er alene at følge lovens bogstav. Det er bestemt ikke lovens intention.   

Når man mister interesse, opmærksomhed og nysgerrighed for andre veje, andre tilgange og synspunkter behøver man ikke at forholde sig og referere til andet sig selv og evt. en lukket klub af samme meninger. Det er dødsstødet for dialogen, for menneskers aktive deltagelse og for engagementet. Men endnu mere grundlæggende er det dødsstødet for et aktivt og levende demokrati. Vi skal af med pseudohøringer og andet, hvor man ikke er interesseret i at høre svarene. Derfor er en anden side af ordentlighed at inddrage borgerne, båret af oprigtig interesse, og hvor man forholder sig reelt til det, der kommer ind – som det sker i flere andre kommuner. Vi tror på, at der dermed skabes grundlag for bedre beslutninger. Og vi tror på, at engagement og aktiv deltagelse vil øges, når vi i højere grad inddrager og inviterer. Det skal selvfølgelig ske forud for de tunge, vigtige beslutninger.

Vi vil have ordentlighed tilbage, og ordentligheden skal installeres i byrådet. Fordi noget er indenfor lovens rammer og dermed juridisk indenfor skiven er det ikke ensbetydende med, at alt er godt, så længe ingen dømmes for ulovlighed! Det er ganske enkelt for smalt. Og det er ikke en måde at drive politik på. Juraen er basis, men politik handler om at dele værdier, og at udvikle det lokale fællesskab i respekt for borgerne, naturen, historien og de aktuelle udfordringer. I virkeligheden er det grundlaget for al planlægning og udvikling.

Tagged with: