Opfølgning på budgetaftale/Investeringsplan

Home  »  Alle  »  Opfølgning på budgetaftale/Investeringsplan
okt 16, 2020 1 Comment ›› Tage Rasmussen

Budgetaftalen for 2021-2024 inklusiv Investreringsplan 2021-2030 blev godkendt på seneste byrådsmøde d. 7 oktober. Vi har gennemgået den og vurderet resultatet ift. vores høringssvar.

Borgerinddragelse/Borgerdialog

Vi havde kritiseret den korte høringsfrist samt utilstrækkelige borgerinddragelse ifm. budget og investeringsplanen. Vi har været i kontakt med kommunen omkring dette, fordi vi ikke har kunnet finde nogen hvidbog på de mange høringssvar, der er kommet. Vi har så erfaret, at forvaltningen ikke har udarbejdet nogen hvidbog.

Med tanke på den komprimerede tidsplan er det derfor meget tvivlsomt, hvor mange af høringssvarene byrådspolitikerne reelt har læst, da der efter hvad vi er orienteret om, er kommet over 300 høringssvar, hvoraf de 219 er offentligt tilgængelige.

Budget 2021-2024

Generelt vurderer vi, at budgettet på trods af en række tidsler er acceptabelt, da de værste besparelsesforslag ikke er medtaget. Dog er der stadig enkelte besparelser på nogle af velfærdsområderne, som vi havde været foruden blandt andet på uddannelsesområdet, hvor der er sparet nogle pædagogiske lederstillinger væk samt indført øget brugerbetaling på SFO området.

I forhold til tilpasning af kapaciteten på Pedershave plejecenter er der fundet en langt mindre aggressiv model, som umiddelbart virker fornuftig.

Så overordnet set kunne det have været meget værre, når præmissen var, at der skulle findes en del besparelser.

Det store spørgsmål bliver dog hvilke konkrete besparelser, der på et senere tidspunkt bliver fremlagt, når de enkelte forvaltningsområder skal komme med forslag til det ret markante omprioriteringsbidrag, der udgør 30-40% af de fremlagte besparelser. Det vil vi holde nøje øje med, så der ikke smugles serviceforringelser ind af bagvejen.

Et andet spørgsmål er også om den forventede årlige besparelse på 6 millioner indenfor velfærdsområdet ved lavere sygefravær, færre vikarer og bedre vagtplanlægning i døgnplejen og på omsorgscentrene kan realiseres.

I forhold til de udvidelser, der var foreslået, er en række af disse kommet med, herunder blandt andet tiltag ift. Blå Flag strande, naturvejledning og en busforbindelse til Vinge (test periode).

Der er fint at ambitionsniveauet for Vinge buslinjen er reduceret ift. det oprindelige oplæg, samt at det er en testperiode. Det er dog skuffende, at der ikke er blevet afsat midler til forbedring af den offentlige transport i yderområderne, hvor den offentlige transport er ikke eksisterende og erstattet af flex/plusture. Om end sidstnævnte er et godt supplement til den offentlige transport i mindre befolkede områder, så bør det ikke være en erstatning.

En lille overraskelse er det også, at der er afsat midler til etablering af Livestreaming, som vi har efterspurgt længe. Så det er et lille skridt i den rigtige retning ift. at forbedre borgerdialogen.

Investeringsplan 2021-2030

Med hensyn til Investeringsplanen ser det desværre noget værre ud. Rammen blev efter ønske fra Venstre udvidet med 20 % til 1.2 milliarder, uden at det er blevet angivet, hvor pengene skal komme fra.

Venstre har i diverse artikler og debatter tilkendegivet, at den øgede ramme skal dækkes af øget beskæftigelse. Men det er jo ikke noget kommunen har den store indflydelse på, og med de historisk dårlige konjunkturer, der er p.t., og sorte skyer i den økonomiske horisont, ikke mindst som følge af Covid-19, så er det meget optimistisk at tro på øgede indtægter på den korte til mellemlange bane.

Der er således en risiko for, at der enten skal spares yderligere på driften, eller at en del af de ting der er på investeringsplanen, alligevel ikke bliver til noget. Der er ikke foretaget nogen prioritering af de mange ønsker, så det vides ikke hvilke tiltag, der eventuelt skal fjernes eller udskydes, hvis de økonomiske forudsætninger ikke holder vand.

Fjordlandslisten ser derfor investeringsplanen som et udtryk for, at valgkampen er gået i gang og forligspartnerne dermed kan reklamere med alle de ting, de gerne vil gøre for kommunen i de kommende perioder. At de flotte intentioner så næppe alle kan realiseres, finder vi så først ud af efter det næste valg.

Fjordlandslisten havde foretrukket en prioriteret liste, man kunne vælge ud fra, når/hvis økonomien tillader det, specielt i disse usikre tider. Det mener vi er rettidig omhu.

Vi havde desuden ønsket en noget bredere investeringsprofil, der tilgodeser hele kommunen og ikke kun vækstområderne. Men det er desværre meget tydeligt, at langt hovedparten af investeringsrammen går til Frederikssund By og Vinge. De resterende lokalområder spises af med nogle små beløb. Dette er vist i nedenstående figur, hvor fordelingen af investeringsrammen på 1200 millioner er fordelt på geografiske områder i kommunen, hvor det har været muligt at gøre dette ud fra materialet. Figuren taler vist for sig selv.

Investeringsplan 2021-2030 – Fordeling af investeringer efter område

Vedligehold er en stor del af rammen og omfatter forskellige poster under teknisk udvalg, som ikke kan relateres til et specifikt område. Øvrige omfatter investeringer fordelt over andre udvalg, som heller ikke umiddelbart kan relateres til et specifikt område.

Hvis man ser på de investeringer, der kan relateres til et geografisk område, så udgør investeringerne i Frederikssund og Vinge hele 84 %, mens de øvrige lokalområder får ganske små beløb. Investeringerne i Kulhuse er Kulhusecykelstien og Færgen Columbus.
I nedenstående figur er vist fordelingen af investeringsrammen på udvalgsområder.

Investeringsplan 2021-2030 – Fordeling af investeringer efter udvalg

Vi havde ønsket et meget højere fokus på naturen og naturudvikling samt flere cykelstier. Dette er ikke blevet tilgodeset, omend der er blevet afsat lidt ekstra efter rammeudvidelsen på de 200 millioner.

Men langt hovedparten af pengene går stadig til vedligehold samt 3B (Byudvikling, Byggeri og Beton), og ikke mindst Fritids-og kulturområdet har lagt beslag på en stor del af investeringsrammen med investeringer i Frederikssund som Idrætsby, Maritimt Center, Kultur- og havnebad samt renovering af Willumsens museum.

Natur/Miljø/Klima

I forhold til naturen er der kun afsat 20 millioner til natur og vandløb/rekreative stier, hvilket er alt for uambitiøst, og desværre viser hvor lidt fokus byrådet har på det grønne og naturen. Dette er alarmerende specielt når man læser Biodiversitetsbarometer 2020 der netop er publiceret fra WWF og Dansk Natrufredingsforening.

Der er desuden afsat ca. 10 millioner til ”Støttepunkter til friluftsliv”, men ikke nærmere angivet hvad denne post dækker over.

Der er afsat godt 75 millioner til en klimahandlingsplan.

Cykelstier

I forhold til cykelstier er der udover de godt 23 millioner til Kulhusecykelstien kun afsat godt 16 millioner til cykelstier og fortove, hvilket ikke er meget, når der var ønsker til 368 millioner.

Tagged with: , , ,

Comments

  1. […] Såfremt der kan findes besparelser indenfor et velfærdsområde uden serviceforringelser, bør denne besparelse som udgangspunkt anvendes til at løfte serviceniveauet inden for det pågældende velfærdsområde, i stedet for at dække høje ambitioner på anlæg og klimaområdet. Der er mange områder, hvor der kan reduceres hvilket vi har påpeget i vores tidligere høringssvar til budget/investeringsplan […]