Opfølgning på Budgetaftale 2022-2025

Home  »  Alle  »  Opfølgning på Budgetaftale 2022-2025
okt 9, 2021 No Comments ›› Tage Rasmussen

For nylig blev det annonceret, at der er indgået et bredt forlig i byrådet angående budgettet for 2022-2025. Aftalen kan læses på dette link

Efterfølgende har repræsentanterne fra specielt de blå partier været ude og lovprise de gode ting der er i aftalen, og ikke mindst borgemesteren reklamerer med at det er et enigt byråd inklusive Enhedslisten der står bag budgetaftalen.

Man kan undre sig over at Enhedslisten har foræret Borgmesteren denne fjer i hatten, når de indlysende ikke er specielt tilfredse med aftalen. Den argumentation, de fremfører for at stemme for aftalen denne gang, kunne de jo ligeså godt have brugt ift. de tidligere budgetaftaler, hvor de ikke har stemt for. Hvorfor denne holdningsændring i et valgår?

Men det er dog klart, at det kun er på overfladen der synes at være enighed og tilfredshed med aftalen, hvilket man også kan se når man læser de enkelte partiers bemærkninger i artiklen (desværre en + artikel) ikke mindst fra rød blok.

Og efterfølgende har Venstre ved Michael Tøgersen være ude med riven ift. Socialdemokratiet i indlægget “S-ledet byråd vil sende vores kommune ud i krise” Dette har Fjordlandslisten kommenteret på i artikel “Budgetfesten ødelagt før den var begyndt

Men hvordan ser aftalen så ud ift. det høringssvar som Fjordlandslisten indgav, og som kan læses på følgende link

Effektiviseringer=Besparelser uden serviceforringelser (Falsk præmis)

For det første må vi erkende at præmissen om at der kun ville blive vedtaget effektiviseringer, som ikke ville medføre serviceforringelser desværre var en falsk præmis.

Denne præmis står ellers specifikt nævnt i høringsmaterialet og er også blevet fremhævet flere gange af både A og V samt på borgermødet.

Det er under al kritik og manglende respekt for borgerne, at dette ikke bliver overholdt.

Manglende Borgerinddragelse og hvidbog
Som påpeget ifm. vores høringssvar har borgerinddragelse som sædvanlig ladet meget tilbage at ønske. Heller ikke denne gang er der udarbejdet en hvidbog over de høringssvar der er kommet.

Der er kommet i alt 74 svar som er offentligt tilgængelige. Hvor mange der ikke er offentliggjort, på grund af kommunens fejlagtige fortolkning af GDPR reglerne, ved vi af gode grunde ikke.

Det må nok betegnes som usandsynligt, at alle byrådspolitikerne har læst alle høringssvar inden forhandlingerne gik i gang.

At forvaltningen ikke offentliggør alle høringssvar, og heller ikke udarbejder en hvidbog af hensyn til borgerne og byrådspolitikerne er uforståeligt.

Handlekatalog – Serviceforringelser og “Fugle på taget”
Hvis kan kigger på de tiltag i handlingskataloget der er gennemført, kan man se at der er valgt tiltag som Fjordlandslisten havde markeret som gule og røde i vores høringssvar. De var markeret som røde eller gule fordi de med sikkerhed ville medføre serviceforringelser, eller det var usikkert om de ville gøre det, fordi de pågældende forslag ikke var vurderet ift. denne præmis.

Har byrådet mon efterfølgende fået et bedre beslutningsgrundlag end det der var sendt i høring?

Det skal også nævnes, at der er valgt en del effektiviseringsforslag som kan betegnes som “fugle på taget” Med dette menes, at de pågældende besparelser er meget usikre, og man derfor senere i budgetperioden kan risikere at skulle skære andre steder når/hvis disse besparelser ikke kan realiseres.

Men det vil jo først blive opdaget efter valget !

Nedenfor er listet nogle af de nævnte fugle på taget der beløber sig til ikke mindre end ca. 30 millioner kr i budgetperioden.

– Afskaffelse af pulje til langtidsfravær for selvejende børnehuse
– Effekt af indsats vedr. forsikrede ledige mv
– Effekt af sygedagpengeindsats
– Reduktion af sygefraværet i skoler, dagtilbud og klubber

Investeringsplan
Investeringsrammen på de 1200 millioner er fastholdt, men der er lavet den lille tekniske finte at perioden er forlænget med 1 år. Derved kan man i gennemsnit på papiret spare ca. 11 millioner på investeringsbudgettet per år. Men da man udnytter investeringsrammen fuldt ud i 2022 udskyder man denne besparelse til senere.

Det er en smart taktisk manøvre i et valgår, da byrådsflertallet så undgår at skulle annoncere besparelser på investeringsbudgettet med alle de gode gaver til borgene, man allerede har markedsført. Det er nemmere at gøre efter valget.

Offentlig Transport/Busdrift
Indenfor den offentlige transport kan man tydeligt se den GiTar strategi der ofte anvendes dvs. man tilfører flere midler med den venstre hånd mens man fjerner midler med den højre hånd. Det er så kun venstre hånds handlinger der typisk fokuseres på.

Der er i budgettet fastlagt effektiviseringer på 16.6 millioner på busdriften, mens der tilføres ekstra midler på ca. 6.25 millioner til betjening af Vinge Station og Idrætsbyen samt en mindre post på 2 millioner der nok er tiltænkt som et plaster på såret til Kyndby huse.

Dvs. samlet spares der over 8 milioner på busdriften i budgetperioden.

Hvor disse besparelser vil blive effektueret og hvilke dele af kommunen det vil gå ud over er ikke angivet, så her må vi vente i spænding på at det bliver annonceret når busplanen offentliggøres senere på året. Men mon ikke det er landsbyerne i kommunen der igen må stå for skud.

Klima/Den Grønne Omstilling
Kommune fortsætter ud af den ambitiøse klimatangent, og har besluttet at der skal afsættes yderligere 9.6 millioner kr i perioden til klimamedarbejdere. Fjordlandslisten havde her foretrukket en lidt bedre balance mellem klima og natur. Det optimale her er naturligvis at finde tiltag, der tilgodeser begge bundlinjer.

Natur
Fjordlandslisten bemærker, at der endelig bliver afsat lidt midler til naturen i aftalen, omend det dog stadig er meget begrænset.

Det er ca. 1.75 millioner per år eller ca. 2 millioner kr/år hvis posterne ift. naturpleje og bekæmpning af invasive arter medtages. Men disse er reelt set afdrag på teknisk gæld på grund at de besparelser, der har været gennemført på området tidligere.

Det er en spæd start, men dog ikke nok specielt ikke ift. den vilde natur, hvilket også påpeges i det netop offentliggjorte Danske Naturindeks. Når mange politikere står og lovpriser deres såkaldte grønne naturinitiativer, så er der ofte tale om Kejserens nye grønne klæder og Greenwashing, hvilket også er tilfældet i Frederikssund kommune.

Kommunen kunne og burde gøre meget mere på dette område.

Det er givet et taktisk oplæg for at kunne fremstå som mere naturvenlige og grønne i valgkampen, hvorefter initiativerne er i risikozonen for at blive beskåret eller udsat på ubestemt tid som vi så i denne perioden efter Vinge skandalen.

De 300.000 kr. der er afsat til at videreføre den lille biodiversitetspulje der blev indført i år ifm. #DKVILD konkurrencen er slet ikke tilstrækkelig. Der er også afsat 600.000 kr/år til en ny naturmedarbejder. Men uden af vide hvad denne stilling omfatter, og uden yderligere økonomiske midler er det svært at se at dette vil give mere natur. Men vedkommende skal nok primært bruges ifm. udarbejdelse af en handlingsplan ifm. den berygtede Naturstrategi, som snart forventes at blive sendt i offentlig høring?

Det vil helt sikkert være en flot strategi på papiret og med en masse fine ord og intentioner. Men med mindre mindre naturen prioriteres væsentlig højere end det er tilfældet med dette budgetforlig, vil der desværre igen være tale om Kejserens nye grønne klæder. Det skal her påpeges at det ikke nødvendigvis er ekstra skattekroner der skal afsættes til naturområdet, da der findes andre mulighed at finde kapital på.

Vi ved fra denne byrådsperiode, at når der kommer til at mangle penge i kassen, så vil naturtiltag være de første der blive sparet væk, hvis det eksisterende byrådsflertal består efter valget.

Serviceramme
Ift. service og anlægsrammen er de fuldt udnyttet i 2022 budgettet, hvilket er godt. Det skal dog påpeges, at det ikke er hvor mange penge, der bruges der er det væsentlige, men den service man får for pengene. Det er en fejlopfattelse, at når blot man øger budgettet på et område så øges velfærden også automatisk eller hvis man fastholder budgettet så fastholdes velfærden. Det er Return on Investment dvs. den service (velfærd) man får for sine investering (skattebetaling) der er det afgørende.

Årsagen til at Fjordlandslisten ønsker at servicerammen udnyttes fuldt ud er at vi ikke ønsker at der skal spares yderligere på denne for at tilgodese ambitiøse anlægsmonumenter og “klippe-Snor” projekter i kommunen. Såfremt der er overskud indenfor serviceområderne bør disse bruges til at forbedre kvaliteten af servicen.

En enkelt stor post i budgettet giver anledning til bekymring, da det virker som en overførsel af udgifter fra anlægs- til driftsrammen.

– Slidlagsarbejder fra anlæg til drift (46 millioner kr i perioden)

Gæld
Der foretages et ekstraordinært afdrag i 2021 på 95,6 millioner kr.
Dette medfører at der i de efterfølgende år kan forventes en årlig besparelse i budgettet på knap 7 millioner i afdrag/renter.

Fjordlandslisten ville dog have foretrukket at man afventede ekstraordinære afbetalinger af gælden, indtil der forhåbentlig kommer mere gang i grundsalget i Vinge og dermed ekstraordinære indtægter.

Disse ekstra-ordinære afbetalinger på gælden kan ende med, at der ved lavkonjunktur kommer så meget pres på budgettet og likviditeten, at sparekniven igen skal svinges og/eller skatte/gebyr skruen strammes yderligere. Alternativt skal der igen optages flere lån som kan blive dyrere da renterne er stigende.

Uden at betegne de sidste 7 år som fede, så er det “SUND FORNUFT” at have en ekstra likviditetsbuffer at kunne trække på når de magre år kommer. Det er en reel risiko som kommunen bør tage hensyn til i budgetplanlægningen.

Nye investeringer
Der er i aftalen vedtaget en del nye investeringer. Herunder kan specielt nævnes:

  • Forundersøgelse vedr. musik, kultur samt parkering på Tippen (300.000 kr)
  • Pulsslag ‐ idrætsby (6 millioner kr)
  • Grønne coloseum ‐ Slangerup Speedway (300.000 kr)
  • Skuldelev‐Skibby cykelsti ‐ forprojekt (500.000 kr)
  • Strandstræde Slangerup cykelsti ‐ forprojekt (500.000 kr)
  • Styrke daghjem (12 millioner)
  • Fornyelse Skibby Hovedgade ‐ delstrækning 2 (6,4 millioner)

At der nu igen skal kigges på en ny placering til et nyt kulturhus på tippen er givetvis en sag som de konservative/Viuff har fået med i forliget. Måske det var på tide at vurdere, om der var alternative muligheder inden man afsætter penge til endnu foranalyse, og så sikrer at der faktisk er finansiering til projektet. Det er jo ikke første gang at et nyt bibliotek/kulturhus har været på agendaen,

Yderligere besparelser på 0.4% på grund af overskridelse af KL ramme
Efter budgetaftalen var offentliggjort annoncerede Kommunernes Landsforening (KL), at kommunerne sammenlagt var gået markant over den ramme der var aftalt med staten. Konsekvensen af dette blev desværre at alle kommuner skal finde besparelser på 0.4% på budgettet, hvilket for Frederikssund kommune svarer til ca. 10 millioner kr.

Alle kommuner skal skære i budgettet.

Hvordan dette kommer til at påvirke budgettet for 2022 i Frederikssund kommune vides endnu ikke, men skal behandles på et ekstraordinært byrådsmøde d. 13 oktober. I agendaen for dette møde kan man læse at forvaltningen foreslår at løse dette med en budgetmæssig finte som beskrevet nedenfor. Man forventer altså at udgifterne til anlæg vil være mindst 10 millioner som så kan overføres til 2023 så pengene passer.

“På baggrund af drøftelser i forligskredsen har administrationen den 5. oktober meldt ind til KL at nedbringe anlægsudgifterne i 2022 med 10 mio. kr. Det er forudsat, at flest mulige af landets kommuner bidrager. Ændringen betyder, at der indarbejdes en negativ pulje under anlæg i 2022 på 10 mio. kr. og samtidig en positiv pulje på 10 mio. kr. i 2023. Det er en løsning, som ikke lægger op til at ændre på de beløb til hverken drift eller anlæg, som der er aftalt i budgetforliget, og som indgår i det vedtagne budget for 2022-2025. Forslaget tager derimod forskud på forventelige overførsler på anlæg fra 2022 til 2023 som følge af bl.a. periodeforskydninger, som erfaringsmæssigt altid vil komme. Baseret på historiske tal for 2018 – 2020 har der i de seneste år været en årlig gennemsnitlig overførsel på anlæg i størrelsesordenen 20 mio. kr.

Tagged with: , , ,