Infrastrukturplan 2035

Home  »  Fjordlandslisten  »  Infrastrukturplan 2035
jul 6, 2021 No Comments ›› Tage Rasmussen

For nylig blev den nye infrastrukturplan 2035 offentliggjort. 
 
Afskaffelse af betaling på Kronprinsesse Marys Bro (KMB) fra 2022 

Ift. Frederikksund Kommune kan Fjordlandslisten (FL) med stor tilfredshed konstatere, at betalingen på KMB fjernes fra 2022. 

Stort tillykke til Frederikssund og ikke mindst til alle de borgere, ingen nævnt ingen glemt, der i mange år har kæmpet for at få fjernet denne uretfærdige betaling ikke mindst i regi af Facebook gruppen Nej tak til brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro  

At denne uretfærdige betaling nu endelig fjernes, vil have mange positive effekter. Det primære er, at det vil binde kommunen bedre sammen, hvilket er en Fjordlandslistens vigtigste målsætninger samt en del af vores værdigrundlag.  
 
Derfor har dette punkt også været vigtigt for os, og vi har haft fokus på det og har deltaget aktivt i kampen og debatten siden vi blev etableret i Maj 2020. 

At borgerne i kommunen fra næste år nu kan vælge den mest optimale vej over fjorden uden at skele til pengepungen, vil også have en tidsmæssig gevinst samt medvirke til at lette trængslen gennem Frederikssund by i myldretiden.  

Endelig vil det have en miljømæssig gevinst, når borgerne kan vælge den optimale rute. I den forbindelse bør der kigges nærmere på mulighederne for at lempe restriktionerne for lastbiler på Kronprins Frederiks bro. Det giver ikke mening at ex. lastbiler fra Hornsherred, der skal til Frederikssund Centrum eller Nord skal tvinges ud på en større omvej. På den anden side skal man også undgå at lastbiler med andre destinationer bruger KFB/Frederikssund som en genvej. Ruten over KMB vil sandsynligvis være hurtigere for de fleste grundet den højere hastighed, lavere trafik og færre rundkørsler/lyskryds. 

Afslutningsvis behøver Vejdirektoratet (VD)/kommunen ikke længere tænke i kreative trafikregulerende restriktioner på KFB med henblik på at tvinge trafikken over på KMB af økonomiske årsager. Fordelingen af trafikken vil nu finde et naturligt leje og give bedre mobilitet for borgerne og en højere samfundsmæssig gevinst. 

Støjbekæmpelse 

Det er klart, at der efter 2022 kan forventes en markant stigning af trafikken på KMB, og vi må ikke glemme at dette støjmæssigt yderligere vil belaste borgerne i Tørslev Hage og Frederikssund Syd 

Der er desværre ikke afsat midler fra støjbekæmpelsespuljen til Frederikksund. Det var dog forventeligt, da midlerne var små ift. problemets omfang. De områder der får midler fra denne pulje er helt sikkert belastet og berettiget til at få hjælp, men problemet er blot så stort at mange forbigås.  
 
Men vi skal ikke glemme de områder i kommunen der er støjplagede og må finde løsninger her som realistisk kan gennemføres inden for de begrænsede økonomiske rammer.  

FL foreslår ifm. støjproblemet på KMB, at der kigges ind i at nedsætte hastigheden til ex. 70 km/t og supplere med nogle stærekasser for komme fartdjævlene specielt de 2 hjulede til livs. Sidstnævnte er noget man forsøgsvis vil kigge på ifm. forliget og betegnes Støj-stærekasser. Det vil være oplagt at Frederikssund indstiller KMB til at få del i denne pulje, hvis forsøget viser sig at være en succes og udbredes. 

 
Frederikssundmotorvejen 

Frederikssund motorvejens 3die etape er også med i forliget, om end den først er skemalagt til at gå i gang i 2026. Dermed vil der gå mindst 10 år før motorvejen er færdig. Dog er der en mulighed for at projektet kan fremrykkes, hvis der kan findes økonomisk råderum og politisk vilje til dette.  
 
Dette er klart noget som Fjordlandslisten vil støtte op om, da det er vigtigt for Frederikssund kommune på mange områder, at den sidste del af motorvejen bliver etableret så hurtigt som muligt. Jo længere tid der går før projektet igangsættes desto større risiko for at der kan ske ændringer på grund af udviklingen eller den parlamentariske situation. 

Men vi må dog trods alt glæde os over at projektet nu endelig er med i en bred aftale. En fugl i hånden er trods alt bedre end 10 på taget. 

 
Offentlig Transport, Cykelstier, Elbiler/Lade stationer og Trafiksikkerhed m.v. 

Der er selvfølgelig også mange andre vigtige elementer i Infrastrukturaftalen omkring offentlig transport, cykelstier, elbiler/lade stationer samt trafiksikkerhed.  
 
Specielt vil et nyt vendespor på Carlsberg station muliggøre at der kan komme 10 minutters drift på Frederikssund linjen, hvilket vil være en stor fordel. 
 
Endelig skal det også nævnes at der også afsat en pulje på 150 millioner til biodiversitet langs veje og jernbaner. 
 
Mange af de disse initiativer og puljer er ikke konkretiserede tilstrækkeligt endnu. 
Men vi vil følge op i en opfølgende artikel når det kommer flere detaljer omkring disse områder. 

 
Bristet forudsætning fro Bosætningstrategi 2050 

I den forbindelse skal også nævnes, at udvalget for By og Land med formand Hans Andersen har været så skråsikre på at motorvejen allerede ville stå klar i 2026, at dette er en af de primære forudsætninger for den Bosætningssstrategi 2050, som byrådet netop har godkendt. 

Fjordlandslisten vil her anbefale byrådet at trække den godkendelse tilbage og at revurdere hele bosætningsstrategien grundet denne bristede forudsætning. Dette har Hans Andersen jo også tidligere officielt tilkendegivet i denne SN artikel. Samtidig kan man så fra byrådets side tage høringssvarene, som forvaltningen har affejet med at der er tale om en politisk beslutning op til revision. 

Tagged with: , , , ,